HB Fit Studio

Velké náměstí 141
Strakonice

+420 724 535 084

info@hbfitstudio.cz

Provozní řád HB Fit Studio Strakonice

Tento Provozní řád upravuje vzájemné smluvní podmínky, kterými se řídí právní vztahy mezi níže uvedeným provozovatelem HB Fit Studia (dále jen „Studia“) a jeho návštěvníky při poskytování tělovýchovných a sportovních služeb. Provozní řád slouží především k zajištění pořádku, bezpečnosti a ochrany návštěvníků Studia.


Provozovatel:
Ing. Bc. Barbora Krejčová
IČO: 01033778

Adresa provozovny:
HB Fit Studio
Velké náměstí 141
Strakonice 386 01
www.hbfitstudio.cz


I.

Každý klient je povinen seznámit se s Provozním řádem Studia, řídit se jím a chovat se v souladu s ním. Zakoupením jednorázového vstupu nebo permanentky potvrzuje, že se s Provozním řádem Studia seznámil a vyjadřuje s ním svůj plný a bezvýhradný souhlas.

II.

Každý klient je povinen se při vstupu prokázat platnou permanentkou, nebo si zakoupit jednorázovou vstupenku. Aktuálně platný ceník služeb je dostupný na webových stránkách www.hbfitstudio.cz a na nástěnce ve Studiu. Řádně uhrazené vstupné opravňuje klienta ke vstupu na cvičební lekci a využívání jeho zařízení či služeb.

III.

Studio je otevřeno dle aktuálně platného rozpisu lekcí, jenž je umístěn na webových stánkách www.hbfitstudio.cz. Cvičební lekce probíhají pod vedením kvalifikovaných instruktorů. Nastane-li jakákoliv událost, která znemožňuje poskytnutí nabízených služeb, je Provozovatel oprávněn plánované lekce zrušit.

IV.

Účast na cvičební lekci je možné rezervovat pomocí rezervačního systému na stránkách www.hbfitstudio.cz nebo případně telefonicky na čísle 724 535 084. Prostřednictvím tohoto systému je možné sledovat aktuální obsazenost a rozpis lekcí.

Klientská data poskytnutá pro vytvoření webového účtu jsou provozovatelem zpracovávána výhradně za účelem vedení databáze klientů Studia a řídí se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění účinném od 1. ledna 2011. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje klient na dobu neurčitou zarezervováním do rezervačního systému. Odvolání tohoto souhlasu je možné písemnou formou na email info@hbfitstudio.cz nebo odhlášením z rezervačního systému přímo klientem.

V.

Rezervovanou lekci lze zrušit nejpozději 3h před začátkem samotné lekce. Pokud se klient nedostaví na danou lekci a nedojde k jejímu včasnému zrušení v on-line rezervačním systému či telefonicky, je povinen uhradit částku odpovídající dané lekci při další návštěvě Studia.

VI.

Veškeré svršky včetně venkovní obuvi je každý klient povinen uložit na místě k tomu určeném,a to do šatních skříněk a botníku. Odkládání oblečení a jiných věcí (batohů a kabel) mimo šatní skříňky je zakázáno. Za věci uložené v prostorách Studia v rozporu s těmito pravidly nepřebírá Provozovatel jakoukoli zodpovědnost. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za cennosti uložené v šatně, ani kdekoliv jinde v prostorách Studia. Dojde-li k odcizení či ztrátě osobních věcí, je klient povinen neprodleně informovat o této skutečnosti instruktorku a kontaktovat Policii ČR. Na dodatečné ohlášení krádeže nebude brán zřetel. Pokud si klient zapomene cokoliv ve Studiu, je povinen to oznámit instruktorce a vyzvednout si tuto věc v co nejbližším možném termínu. Ani za tyto věci Provozovatel ani instruktorky neručí.

VII.

Vstup do Studia je možný pouze v čisté sportovní obuvi a vhodném sportovním oblečení. Při provozování příslušné cvičební činnosti klient nesmí ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatní klientů. Dále je zakázáno jakýmkoliv způsobem znečišťovat prostory studia. Klienti jsou odpovědni za dodržování pořádku v celém Studiu, za ochranu majetku Provozovatele a za škody vzniklé porušením Provozního řádu.

VIII.

Děti mladší 18 let se smí pohybovat v prostorách Studia pouze v doprovodu rodičů, kteří výslovně a nepřenositelně nesou plnou odpovědnost za případné újmy na zdraví svého dítěte i škody na majetku Provozovatele a třetích osob dítětem způsobené.

IX.

Klienti využívají veškeré zařízení a vybavení Provozovatele na vlastní nebezpečí. Před zahájením jakékoliv cvičební aktivity je klient povinen zkontrolovat, že příslušné zařízení či stroj nejeví žádné známky poškození, jež by bránily jejich bezpečnému využití. Veškeré poruchy či závady musí klient nahlásit přítomnému instruktorovi. Cvičení s takovým zařízením či na takovém stroji je zakázáno.

X.

Každý klient je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za zdravotní stav klientů. Pokud je klientka těhotná, je toto povina okamžitě sdělit instruktorovi a s ním se dohodnout o vhodnosti příslušného cvičení. Provozovatel nenese odpovědnost za zranění či úrazy vzniklé nesprávnou manipulací s jakýmkoli zařízením Studia či nesprávným prováděním cviků. Jakékoli zranění je nutné okamžitě ohlásit instruktorovi. Během provozování sportovních aktivit nesmí klient ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních účastníků. Každý klient je povinen chovat se slušně a ohleduplně k ostatním návštěvníkům Studia.

XI.

Po skončení cvičení je každý klient povinen po sobě uklidit cvičební nářadí a náčiní na k tomu vyhrazené místo a uvést stroje do původní polohy a provést jeho desinfekci - otřít místa dotyku papírovým ručníkem s desinfekčním přípravkem, který je k dispozici přímo ve studiu, popřípadě u instruktora.

XII.

Při odchodu ze šatny je každý klient povinen vyprázdnit šatní skříňku a nechat ji odemčenou. Po dobu svého pohybu ve Studiu je povinen klíč od šatní skříňky náležitě opatrovat. Klient odpovídá za škodu, která vznikne Provozovateli jeho ztrátou, poškozením nebo zneužitím. V případě ztráty klíče je klient povinen uhradit Provozovateli částku 200 Kč jako náklad na výměnu zámku.

XIII.

Klienti jsou povinni řídit se příslušnými protipožárními předpisy, zodpovědně zacházet s majetkem Provozovatele a dbát na dodržování pořádku v prostorách Studia. V prostorách Studia je zakázáno kouřit a požívat alkoholické nápoje či jiné omamné či psychotropní látky a manipulovat s otevřeným ohněm. Dále není dovoleno vnášet do prostor Studia zbraně, střelivo a jinak nebezpečné předměty, jejichž manipulací by mohlo dojít ke škodě na zdraví či majetku Provozovatele a třetích osob. V místnostech Studia je dovoleno konzumovat pouze nealkoholické nápoje v plastových obalech.

XIV.

Klient zodpovídá za ztrátu, zničení či poškození majetku Provozovatele v plné výši, byť k této škodě došlo v důsledku neúmyslného jednání. Klient, který škodu způsobí, je povinen ji Provozovateli nahradit bez zbytečného odkladu.

XV.

Tento Provozní řád je platný od 1. 8. 2016.

Provozovatel je oprávněn tento Provozní řád kdykoliv aktualizovat či jednostranně změnit. Nové znění Provozního řádu bude účinné ode dne zveřejnění nového znění Provozního řádu na internetových stránkách Studia www.hbfitudio.cz a na vývěsce v prostorách Studia. Při opakovaném nedodržení provozního řádu je Provozovatel oprávněn klientovi, který se tohoto jednání dopustil, znemožnit přístup do Studia a to bez náhrady.

Věříme, že v našem Studiu strávíte mnoho hezkých chvil a že Vaše odhodlání pravidelně cvičit se setká s Vaším osobním úspěchem :)


Ochrana osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů